གཟའ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
གཙོ་ཉར།
ཉར་ཚགས།
འབྲེལ་བ།
འཚོལ། [ཞིབ་འཚོལ།]
བབས་གནས། གཙོ་ངོས། - གཟའ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
 
རིཊ་དབྱེ་དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན་ཕྲེང་སྒྲིག
མཉེན་ཆས་གསར་བ།
གཟའ་འདིར་རྒྱུག་ཆེ་བ།
བརྙན་ཡིག་སྒྲིག་ཆས།
01-17
དེ་ནི་Aegisubཟེར་བ་ཡིན་ལ་དེ་་རིན་པ་མི་དགོས་ཤིང་རིམ་པ་མཐོ་བ། བརྙན་ཡིག་ཚོགས་པ་མང་པོས་སྤྱོད་ཀྱིན་པའི་བརྙ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས།
10-08
བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་མཉེན་ཆས། ༼App Store༽ ནང་ནང་ BDRC Lib ཞེས་གཏགས་ན་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། དེའི་ནང
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་ནང་འཇུག ༣
11-24
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་༣.༡་ནི་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་བསྐྱར་བཅོས་དང་། དེ་སྔའི་མཉེན་ཆས་ཁག་ལ་བརྟེན་པའི་ཉམས་མ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
11-28
དེ་ནི་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱའི་དྲ་སྡེར་ཟེར་བའི་གནས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཚེ་ངེས་བར་དུ་ད
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཧི་མ་ལ་ཡ།
11-24
དེ་ནི་བོད་ཡིག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་ཡིག་གི་ཨང་ཚབ་ནས་གྲུབ་པའི་ཆེས་ཚད་ལྡན་གྱི་ཡིག་མཛོད་དང་གཏག་ཐབས་ཅིག་རེད།
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨེ་མ་ཧོ་ལོ་ཙཱ།
05-14
༼ ཨེ་མ་ཧོ་ལོ་ཙཱ ༽ནི་ཨེ་མ་ཧོ་ཚན་རྩལ་གྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་རིན་མེད་ཀྱི་ཡིག་བསྒྱུར་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཞི
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨང་སྒྲིག་བརྗེ་སྒྱུར་ཆེད་མཁས།
01-13
བོད་ཡིག་སྒྱུར་བྱེད་འདིས་ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་། སཾ་བྷོ་ཊ། པཎྜི་ཏ། དོན་ཡོད། ཧྥང་ཀྲིང་། ཧྭ་ཀོང་བཅས་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
པན་ཊི་ད་གཏག་ཆས།
11-20
པན་ཊི་ད་ནང་འཇུག་ཐབས།་ནི་བོད་ཡིག་ཚད་ལྡན་མ་ཕབ་གོང་གི་ནང་འཇུག་ཐབས་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ཡིག་ཤར་མི་ཐུབ་པའི་རྒ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨང་སྒྱུར་མཁན་པོ།
06-08
༄༅། །བོད་ཡིག་སྒྱུར་བྱེད་མཉེན་ཆས་ཐོན་རིམ་གསུམ་པའི་མཚམས་སྦྱོར།


    བོད་ཡིག་སྒྱུར་གཉིས་པའི་ནུས་པ་གཞིར་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
དྲ་བདག་ལས་ཤག
07-12
དེ་ནི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གླིང་གས་བཟོས་བའི་དྲ་བདག་ལས་ཤག་ཟེར་བའི་ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཅིག་ཡིན་ལ། མི་འགྱངས་བར་ཀུ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་ocr
11-25
དེ་ཡང་བོད་ཡིག་དབུ་ཅན་པར་བསྐྲུན་པའི་དཔེ་ཆ་སོགས་གློག་རྡུལ་འདྲ་བཤུ་འཕྲུལ་ཆས་ལས་འདྲ་བཤུ་བའམ་པར་ལེན་འཕ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
Android སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།
02-03
འདི་ནི་ཚིག་མཛོད་ཡིན། android མ་ལག་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་འཇུག་ཆོག

འཇུག་སྟངས་ནི། གོང་གི་ཡིག་ཆ་དེར་མནན་ནས་རང་ཉིད
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
སྨོན་ལམ་ཨན་གྲོལ་ཚིག་མཛོད།
05-30
དེ་ནི་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་བཟོས་བའི་ཨན་གྲོལ་ཁ་པར་གྱི་ཚིག་མཛོད་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལས་ཡིག་མཛོད་ནི་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ཕྱི་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨན་གྲོལ་རྒྱ་བོད་མ་ལག
04-08
ཞོན་ཧྥེ་ཚང་ཟེར་བས་བཟོས་བའི་བོད་རྒྱ་མ་ལག་ཟེར་བའོ།
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
བོད་ཡིག་Office
11-28
དེ་ནི་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ཁུངས་མ་ཐོན་གོང་གི་བོད་ཡིག་གི་Office ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་བོད་ལྗོངས་སློབ་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཚད་ལྡན་ཆ་འཕྲིན་ཚིག་མཛོད།
07-06
དེ་ནི་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་ཚིག་མཛོད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་འདུག
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཤེས་རབ་ལོ་ཐོ།
09-08
“Tibetan Calendar” is a combination of traditional Tibetan and mobile Internet platform products, on the basis of Tibetan edition piece, under the premise of providing detailed conveniently Tib
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
UDPབོད་ཡིག་ཨང་སྒྲིག་བརྗེ་ཆས།
11-25
གློག་ཀླད་ཐོག་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྙིང་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པ་ནི་ཁྱེད་རང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།
ཁྱེ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། བོད་འགྱུར། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
web_fontཇོ་མོ་གླང་མ་ཅན།
07-14
དེ་ནི་ནང་རྒྱལ་དུ་ཡ་ལ་སོ་དྲ་བ་དང་།ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པ་དྲ་བ། ཤེས་རབ་བྱམས་བརྩེ་དྲ་བ། བཙན་པོ་མགར་གྱི་དྲ་
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
ཨན་གྲོལ་གཏག་ཆས།
07-04
ཨན་གྲོལ་མ་ལག་གི་བོད་ཡིག་གཏག་ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཡིག་སྒྱུར་ཅུས་ནས་སྐྲུན་པ་ཞིག་གོ
སྐད་རིཊ།བོད་ཡིག རིཊ་ཁུངས་། ནང་རྒྱལ། སྤྱོད་དབང་།སྤྱི་བཀོལ། ཐོབ་སྐར།
གསལ་བྱེད་ནས་འཚོལ།
Copyright © 2011-2017 Bodyig.net All Rights Reserved.